Stanovy Klubu paniců

Na této stránce nabízíme široké čtenářské obci (zejména zájemcům o členství v Klubu paniců) k prostudování stanovy KP. Případné zájemce prosíme o důkladné prostudování dokumentu, čímž se pak vyhneme sporům pramenících ze základní neznalosti stanov.

Členství v Klubu paniců

Členem Klubu paniců (dále jen KP) může být každý občan ČR mužského pohlaví ve věku 18 - 120 let, který souhlasí s posláním, cíli a Stanovami KP a v souladu s nimi chce v organizaci aktivně pracovat a podílet se na budování.

Členy se mohou stát i cizí státní příslušníci, jejichž přijetí se schvaluje před orgány KP.

Vstup do KP je dobrovolný. O přijetí za člena rozhoduje komise KP, a to jednotlivě, na základě písemného pohovoru.

Dokladem členství je platný členský průkaz KP s fotografií. ( alespoň dvoubarevnou )

Člen převzetí členského průkazu stvrzuje stvrzenkou se slibem člena KP tohoto znění: "Stvrzuji se přede všemi orgány stvrzenkou, že budu připíjet až k obrně vlastní".

Pozn.: Původni slib "Slibuji před svými druhy, že budu přispívat k obraně vlasti" neprošel cenzurou.

Ukončení členství v KP

a) Po dosažení věku 121 let. Na základě žádosti lze členství prodloužit.

b) Z vážných důvodů, které členovi KP neumožní po dobu více než 1 měsíc zúčastňovat se života a plnit povinnosti vyplývající ze Stanov KP. O zrušení členství rozhodují (v)stávající orgány KP (ráno je moudřejší večera).

c) Vyloučením pro vědomé poškozování cti a Stanov KP.

Povinnosti člena KP

Člen KP je povinnen:

a) Se plnit úkoly vyplivajícími ze Stanov KP, osvojovat si pijácký světový názor, seznamovat se s apolitikou KP a tvořivě se opíjet za jejich uskutečňování.

b) Upevňovat mezimarodní a pyjácké stahy s mládeží, s pokrokovou mládeží celého světa a jinou podobnou mladeží.

c) Aktivně a iniciativně se propíjet prací a všestranným rozvojem. Plněním konkrétních úkolů připíjet k prohlupování ideové, organizační a akční jednotky KP.

d) Zvyšovat svou odbornou pijáckou přípravu a při práci zpívat, všestranně rozpíjet své duševní a fyzické schopnosti.

e) Odpovědně vykonávat svěřené funkce a z jejich plnění skládat účtenky.

f) V rámci naplňování Stanov nestýkat se intimně s osobou opačného pohlaví a to ani se ženou.( Kolegyně z Klubu panen nevyjímaje )

g) Mít v členské legitimaci fotografii se sobě vlastní podobiznou z doby, kdy byl ještě prokazatelně panicem.

h) Chovat svůj členský průkaz v čistotě a denně ho přikrmovat v chladnu a temnu. Platit stanovený (směšně malý) členský příspěvek s příplatkem, přípitkem a popěvkem.

i) Pokud člen bude hodlat vycestovat, bude mu přistaven občasný, značně větší a těžší mezinárodně platný cestovní průkaz se třemi foty ( půdorys, bokorys, nádorys ) obsahující mimo jiné lopatu, sekery, jídlo na tři dny, 50 haléřů na telefon, skládací kajak. Tento průkaz je přenosný. V cizině člen usiluje o duchaplnou spolupráci s domorodými organizacemi začleněnými do INC ( International novices club ).

j) V případě potracení, poškození, pozvracení či jiného znehodnocení dokumentu tuto skutečnost prohlásit v knihovně, která průkaz nevydala a uhradit KP náklady na/v restauraci průkazu.

Práva člena KP

Člen KP má práva:

a) Pasívně se zúčastňovat jednání a spolurozhodovat o činnosti. Být přítomný tělem, duchem nebo jinak ( např. finančně ) na jednání orgánů.

b) Obracet se s návrhy, náměty a řešením uplatnění života orgánu.

c) Se souhlasem výboru KP pr(a)covat jako registrovaný člen v dalších družebních organizacích.

d) Účastnit se akcí pořádaných KP.

Tresty doporučené v KP

A) Výčet trestů

Bude-li člen načapán alespoň dvěma součleny KP při porušování článku 3 Stanov všech písmen to jest a,b,c,d,e,f,g,h,i a j bude potrestán takto:

pís. a) Zúčastnit se neprodleně 3 nebo alespoň 1 po sobě jdoucí akce KP.

pís. b) Při znovuvýjezdu budou členu KP přistaveny 2 kusy cestovního průkazu ( viz čl.3 pís.i Stanov ), kterými je povinnen se prokazovat.

pís. c) Přednést referát na téma "Negativní vliv střízlivosti na pozitivní rozvoj osobnosti", případně na téma "Blahodárný vliv alkoholu na celkový rozvoj orgánů".

pís. d) Individuelně nacvičit sborový zpěv vhodné písně.

pís. e) Během nejbližší otevírací doby v určeném podniku složit nesložené účtenky ve dvojnásobném rozsahu.

pís. f) Načapatelé neprodleně vyměří načapanému přiměřený trest nejvýše však 50 litrů desetistupňového piva nebo odpovídající trest v jiném konvertibilním oběživu. (Přepočtová tabulka je k dispozici na požádání v každém restauračním zařízení). Načapaný pak musí uhradit vyměřenou částku v dohodnutém termínu.

pís. g) Trestaný se musí nechat okamžitě vyfotit v době kdy byl ještě panicem a fotografii do členského průkazu nalepit lepem či jiným prostředkem ( např. chlebovou střídkou,... ).

pís. h) Členovi se s okamžitou platností pozastavuje členství v KP do uhrazení Manka ( Rumcajs popř. Cipísek ).

pís. i) Člen nebude připuštěn. (pozn. aut. k hranici)

pís. j) Zlosyn uhradí ve stanoveném termínu také náklady na restauraci ostatních členů KP. Do té doby je členství v klubu pozastaveno.

B) Odvolání proti rozsudku

Proti trestu se lze písemně odvolat na nejbližší schůzi KP, nejpozději však k 31.12.1609.

C) Amnestie

Amnestie se udělují výjimečně na požádání u příležitosti svátku sv.Silvestra, Svátku práce, jubilea VŘSR, Stědrého dne a každoročně automaticky 30.února


Dodatek :

Každý člen Klubu paniců, jenž vstoupil do svazku manželského, je povinen *) uspořádat záchlast členů KP. Účast rodinných příslušníků KP bude tolerována. Záchlast se uskuteční co nejdříve, nejpozději však do nejbližšího následujícího sudovratu. Novomanžel je povinnen hradit náklady na restauraci všech zúčastněných a to alespoň jednou.

*) popiven, popř.porumen